ข้อมูลทั่วไป

ddd

เนื้อที่
    37.52 ตางรากิโลเมตร หรือ 23,450 ไร่
ภูมิประเทศ
    โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ด้านตะวันออกติดกับแม่น้ำปิง มีบึงเขาดินตั้งอยู่ทางตอนเหนือ และมีคลองท่าขนมจีนไหลผ่านทางทิศตะวันตก
สภาพตำบล
มีสภาพความเป็นอยู่ผสมผสานระหว่างชุมชนในเมือง และชุมชนชนบท เนื่องจากที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนครสวรรค์เท่าใดนัก สองข้างทางจะเป็นทุ่งนาและที่พักอาศัยสลับกันไปเป็นช่วง ๆ ตั้งอยู่บนที่ราบน้ำท่วมไม่ถึง ดินริมบึงจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ตำบลบ้านแก่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ด้วยระยะทางจากศูนย์กลางจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอของจังหวัดดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกระโดน และตำบลหนองกรด
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,025 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,043 หลังคา มีมีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,002 คน
จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
1. เป็นเส้นทางผ่านไปสู่อำเภอเก้าเลี้ยวและอำเภอบรรพตพิสัย
2. มีอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา หมู่ 1 บ้านมอญ ซึ่งส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้าน OTOP ถือเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
3. เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำปิงไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก
4. มีบึงเขาดินพื้นที่กว้างขวาง
5. เป็นเส้นทางเชื่อมต่อตำบลบ้านแก่ง - ตำบลหนองกระโดน
6. วัดบ้านแก่ง มีมณฑปที่เก่าแก่ เป็นศูนย์วัฒนธรรม , เป็นแห่งวิปัสสนาที่ดีเด่น

   
   
         

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP