โรงเรียนในชุมชน

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

ตำบลบ้านแก่ง เป็นตำบลใหญ่   มีหมู่บ้านมากกว่า 10 หมู่บ้าน  และอยู่ห่างกันนับสิบกิโลเมตร บริเวณที่ตั้ง โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา เดิมเป็นป่าไผ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2518 พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมดิลก (วิชมัย บุญมาก)  รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งอดีตท่านเคยเป็นคนท้องถิ่นนี้    มีความปรารถนาที่ จะให้มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเกิดขึ้นในตำบลบ้านแก่ง   ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่  กุลบุตรกุลธิดา ในเขตตำบลบ้านแก่ง และตำบลใกล้เคียงจะได้มีสถานศึกษาใกล้ ประหยัดค่าใช้จ่ายไปมาสะดวกขึ้นอันจะทำให้ประชาชนนิยมส่งบุตรหลาน ให้ได้รับการศึกษาในชั้นสูงขึ้น   และผลบั้นปลายก็คือทำให้
ท้องถิ่นเจริญขึ้น   ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ที่โรงเรียนตั้งอยู่ในปัจจุบันทุกคน ก็ยินดีให้การสนับสนุน โดยขายที่ดินให้ประมาณ ไร่ละ 6,000 บาท  ดังนั้น

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมดิลก จึงได้ดำเนินการ โดยขอดอกผลที่เกิดจาก ทุนของหม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์   ที่ทรงบริจาคตั้งเป็นทุนไว้ 130,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  ในมูลนิธิ มหามกุฏราชวิทยาลัยมาดำเนินการ   โดยมีท่านพระครูนิวิฐศาสนคุณ  เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่ง เป็นประธาน เริ่มดำเนินการตามเงื่อนไขของ กรมสามัญศึกษา   ขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ชาวบ้านแก่ง  และตำบลใกล้เคียง อีกจำนวนมากมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สมทุบทุนก่อสร้างโรงเรียน

   
   
         

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP