หน่วยงาน
1.สถานีอนามัยบ้านแก่ง

ส่วนสาธารณสุข
           ตำแหน่งใน 5 คน
      - พนักงานส่วนตำบล - คน
      - พนักงานตามภารกิจ 1 คน
      - พนักงานทั่วไป 4 คน

มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน การเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษา งานธุรการ งานแผนงานและวิชาการ งานส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.อ.บ.ต.บ้านแก่ง

สถานที่ตั้ง   อยู่ที่บ้านมอญ   ต.บ้านแก่ง   อ.เมือง    จ.นครสวรรค์   60000
   
   
         

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP