ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • การศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นหมู่บ้านมอญ เพื่อสามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือเป็นแนวทางการบันทึกประวัติที่มาของประชาชนในท้องถิ่น
  • ทำให้ทราบขั้นตอนการทำเครื่องปั้นดินเผาอย่างละเอียด สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับบุคคลที่สนใจ
  • เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจจะทำการวิจัยเรื่องความเป็นมาของท้องถิ่นนี้
  • เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพเรื่องการทำเครื่องปั้นดินเผา
  • เป็นการเผยแพร่และยกย่องภูมิปัญญาในเรื่องความรู้ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ความนิยม

ขอบเขตการศึกษา

  • ศึกษาประวัติความเป็นมา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนหมู่บ้านมอญในหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก่ง
  • วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ของการทำเครื่องปั้นดินเผา
  • ศึกษาเครื่องมือ และขั้นตอนการทำเครื่องปั้นดินเผา

จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนหมู่บ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง ทั้งในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
2. เพื่อศึกษาความเป็นมาของการถ่ายทอดถูมิปัญญา ในการทำเครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้านมอญ จากอดีดถึงปัจจุบัน
ความสำคัญของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ทำให้คณะผู้ศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ทราบขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนชาวบ้านมอญ นอกจากนั้นคณะผู้ศึกษายังได้ทรายคุณค่าของถูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับธรรมชาติ ความฉลาดของคนไทยในอดีตรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ทั้งนี้เป็นผลให้คณะผู้ศึกษา ได้มีโอกาสถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้นำไปสู่การขยายผล และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ที่มีคุณค่าควรแก่การอุรักษ์ไว้สืบต่อไป

   
   
         

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
SITEMAP