5.จำนวนประชากรของตำบล

 

 

 

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่

 

 

อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

 

 

 

 

 

       
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
SITEMAP