1. ขยะมูลฝอยเบื้องต้น http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/science/sci35/Homepage/page/chapter_1.htm
          2. การผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=451
          3. การกำจัดขยะมูลฝอย http://www.nsm.go.th/garbage.asp
          4. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม http://wbc.msu.ac.th/ge/0299101/tarapron/tarapron06-5.html
          5. ครบเครื่องเรื่องสิ่งแวดล้อม http://www.environnet.in.th/evdb/info/waste/index.html 
          6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.warehouse.mnre.go.th/portal/
          7. คลังปัญญาไทย http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php
          8. ขยะมูลฝอยกับการใช้ประโยชน์ http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html
          9. ขยะมูลฝอย http://schoolnet.nectec.or.th/library/create-web/10000/sociology/10000-4875.html

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การพัฒนาเว็บไซต์ของสมาชิกค่ายนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 11
ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
   
SITEMAP