:: หน้าแรก ::
รายละเอียดของงานเว็บไซต์
เกณฑ์การให้คะแนน
เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์
ผลงานนักเรียนชั้น ม. 2
โครงงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โครงงานพัฒนาห้อง 3-4-6
โครงงานพัฒนาห้อง 7-8
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
เว็บไซต์ประกวด ม.เจ้าพระยา
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าผลงานนักเรียน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 >> สมาชิกกลุ่ม
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
Link
ปรับปรุง
รายการแก้ไข
1
นายชาญเกียรติ  นิลฉ่ำ
 
2
นายปาณัสม์  ตันสาโรจน์วนิช
  
3
นายภาสกร  ด้วงเกิด
 
4
นายอานันท์  แย้มแสน
 
5
นายกิตติภัฏ  ยาเสน  FTP
 
6
นายแมน  เสือสังข์
 
7
นายปรมาธร  ใหม่เขียว
  
8
น.ส.ชณิตา    เกษมศรี
 
9
น.ส.จิรนันท์  นนทะนำ  FTP
  
10
น.ส.ฐิตาพร  สุขอิ่ม
  
11
น.ส.นิสารัตน์  แก่นกระโทก
  
12
น.ส.ปวรรัตน์  ดาววีระกุล
 
13
น.ส.พนิดา  สังคต
  
14
น.ส.พราวนภา  นิลวิจิตร
 
15
น.ส.งามพร้อม  สุขโกษา
   
16
น.ส.นภาพร  หล้ามเหศักดิ์
   
17
น.ส.สินีนาถ  ศักดิ์สูง
  
18
น.ส.สุนีภร  ยืนสุข
   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
Link
ปรับปรุง
หมายเหตุ
19
น.ส.อรุณวรรณ  วงษ์ทับ
  
20
น.ส.อินทิรา  แก่นกระโทก
 
21
น.ส.กาญจนา  หมากสุข
 
22
น.ส.ญาณี  สังข์โสม
  
23
น.ส.รพียา  สุนันทะ
 
24
น.ส.ตุลาภรณ์  เจริญเสียง
  
25
น.ส.นริศรา  หรั่งอุทก
 
26
น.ส.นิตยา  คำสะอาด
 
27
น.ส.พิมพรรณ  อ่อนละมูล
 
28
น.ส.มานิตา  แซ่ตั้ง  FTP 
29
น.ส.วนิดา  มีแสง
 
30
น.ส.ศลิษา  เจริญคง  FTP 
31
น.ส.ศุภลักษณ์  จันตะเภา
  
32
น.ส.สุรีพร  นาคจรุง
 
33
น.ส.สตรีรัตน์  ปัทมาลัย
 
34
น.ส.กมลชนก  คันทัพ
 
35
น.ส.ทิพวรรณ  รอดโพธิ์
 
36
น.ส.พรทิพย์  คูทอง
 
37
น.ส.พรสวรรค์  เม่งศิริ
 
38
น.ส.ศศิธร  โพธิวิจิตร
 

โปรดดูรายละเอียดในการแก้ไข
คลิก >>>


  ข้อความแถบ Title ให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
เว็บไซต์ของนาย..... สกุล...... ม. 5/1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP