:: หน้าแรก ::
รายละเอียดของงานเว็บไซต์
เกณฑ์การให้คะแนน
เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์
ผลงานนักเรียนชั้น ม. 2
โครงงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โครงงานพัฒนาห้อง 3-4-6
โครงงานพัฒนาห้อง 7-8
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าผลงานนักเรียน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 >> สมาชิกกลุ่ม
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
Link
ปรับปรุง
หมายเหตุ
1
นายกฤษดา  บัวสด
  
2
นายกิตติพร  สีท้าว
 
3
นายนพพร  โพธิ์รางสาด
  
4
นายนันทวุธิ  ศรีจันทร์
 
5
นายบรรณสิทธิ์  คุ้มสุข FTP
  
6
นายวุฒิคุณ  ก๊กตระกูล
   
7
นายวรโชติ  ตันหยงทอง
  
8
นายศักดิ์ศิริ  มีสมสืบ
  
9
นายเอกประสงค์  ภู่สอน
  
10
นายเอกวรรษ  ศิริวรรณ
 
11
นายอวิรุทธิ์  วงศ์แสงจันทร์
   
12
นายกิตติ  พรมอนันท์
   
13
นายณัฐกร  บุญประเสริฐ
 
14
น.ส.กมลวรรณ  คำวันศรี
 
15
น.ส.จิราพร  ระบอบ
  
16
น.ส.จิราภรณ์  ทับโต
 
17
น.ส.จุฑารัตน์  หุนนารา
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
Link
ปรับปรุง
หมายเหตุ
18
น.ส.จิรประภา  บัวภาเรื่อง
  
19
น.ส.ชุติมา  หาญจักแก้ว
 
20
น.ส.ณัฎฐชา  อินภิบาล FTP**p
   
21
น.ส.ดวงพร  การะภักดี
 
22
น.ส.บัณฑิตา  ดวงอาทิตย์ FTP 
    
23
น.ส.ภัทร์ชมน  ชื่นสำนวล
   
24
น.ส.รัตนา  วรรณพัฒ
25
น.ส.วรนาถ  วรนาม
 
26
น.ส.วัชรี  ครุฑพงษ์
 
27
น.ส.ศุภาวรรณ  เรืองขำ
 
28
น.ส.สุชาดา  ไม้ลำดวน
  
29
น.ส.สกุณา  คัมภีระยศ
  
30
น.ส.นวมิน  เผ่าโหมด
 
31
น.ส.อภิญญา  เทียนปั่น
  
32
น.ส.พิมพ์นภา  อนันต์หน่อ
  ออก
 ออก
33
น.ส.ภัทรภา  วัฒนาทร
E 
 
          
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
> เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
    SITEMAP