:: หน้าแรก ::
รายละเอียดของงานเว็บไซต์
เกณฑ์การให้คะแนน
เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์
ผลงานนักเรียนชั้น ม. 2
โครงงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โครงงานพัฒนาห้อง 3-4-6
โครงงานพัฒนาห้อง 7-8
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
เว็บไซต์ประกวด ม.เจ้าพระยา
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าผลงานนักเรียน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 >> สมาชิกกลุ่ม
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
Link
ปรับปรุง
หมายเหตุ
1
นายชัชวาลย์  พิมพ์พล  m
E ส่งแล้ว
2
นายยุทธนา  พูลทรัพย์
  
3
นายกิติ  คำสิทธิ์
  
4
นายธนา  ฤทธิรงค์
 
5
นายศิวพงษ์  กาเรียน FTP 
 
6
นายจิระพัฒน์  บูชาบุญ รายงานตัว
E ส่งแล้ว
7
นายกมลศักดิ์  แตงน้อย
ส่งแล้ว
8
นายกฤษดา  มณีขจร
 
9
นายกิติ  ครุฑธมงคล  
10
นายเจตนิพัทธ์  เถาแตง  ส่งแล้ว
E ส่งแล้ว
11
นายเจษฎา  พุ่มพวง FTP 
 
12
นายชิตพล  คุ้มสุพรรณ
 
13
นายทิวากรณ์  กรวยทอง
  
14
นายพฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร
E ส่งแล้ว
15
นายภานุวัฒน์  ปีกก่ำ  ส่งแล้ว
E ส่งแล้ว
16
นายวีรพล  วารุกา  m
E 
17
นายศิวกร  ตั้งตระกูล
 
18
นายอลงกต  นิ่มโฉม  
ส่งแล้ว  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
Link
ปรับปรุง
หมายเหตุ
19
น.ส.อนงค์นารถ  วิเศษศรี
  
20
น.ส.อรวลี  เสาม่วง
 
21
น.ส.ผกายมาศ  ประสิทธิเมตต์
  
22
น.ส.กนกวรรณ  ศรีอนุชาต
  
23
น.ส.จุฑามาส  สินชู
 
24
น.ส.จุฑามาศ  ศิริดล
  
25
น.ส.ชลธิชา  บุญโห้
 
26
น.ส.โชติกา  สายทอง
E 
27
น.ส.ณรรฐธิดา  สุขโภคี * FTP  
 
28
น.ส.นิตยา  ดีปรี  m
ออก 
ออก 
29
น.ส.พรพรรณ  สิทธิกรณ์  m
ออก 
ออก 
30
น.ส.พรจนา  บุญฤทธิ์
 
31
น.ส.พัชริดา  ประสาทกสิกรณ์
 
32
น.ส.มณฑิรา  ทองอ่อน
E 
33
น.ส.มนธิชา  สุขสุวานนท์
  
34
น.ส.วรรณิสา  นาคกราย
 
35
น.ส.สาวิตรี  เหี้ยมโท้
 
36
น.ส.หิรัญญา  หิรัญตระกูล * FTP
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP