:: หน้าแรก ::
รายละเอียดของงานเว็บไซต์
เกณฑ์การให้คะแนน
เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์
ผลงานนักเรียนชั้น ม. 2
โครงงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โครงงานพัฒนาห้อง 3-4-6
โครงงานพัฒนาห้อง 7-8
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
เว็บไซต์ประกวด ม.เจ้าพระยา
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าผลงานนักเรียน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 >> สมาชิกกลุ่ม
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
Link
ปรับปรุง
หมายเหตุ
1
นายจิรวัฒน์  ศรีจันทร์แดง
ส่งแล้ว m
2
นายอิสราศักดิ์  เสือนิล
  
3
นายธีรพล  อินยา
  
4
นายธนภัทร  ชัยทิพย์ FTP
ส่งแล้ว E
5
นายพงศกร  ขำประถม
ส่งแล้ว E 
6
นายสมพร  คำปัญญา
  
7
นายกฤษฎา  เอี่ยมคง m
 
8
นายกันตภณ  เขียวทวิส m
 
9
นายกิตติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ m
ส่งแล้ว E 
10
นายชัยวัฒน์  เรืองเดช
 
11
นายชเนรินทร์  เมืองมุงคุณ m
 E
12
นายนฤเบศ  กลิ่นพงษ์ m
ออก 
13
นายพงค์ปณต  ชาทรง
  
14
นายพรเพชร  อินเสาร์
  
15
นายพรเทพ  ทรัพย์ยืนยง
ออก  
16
นายเอกชัย  เงินนาค
ส่งแล้ว m  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
Link
ปรับปรุง
หมายเหตุ
17
นายพัฒน์ธการณ์  พุทธกะ
 
18
น.ส.พัศนันท์  ถีระพงษ์ m
E 
19
น.ส.ขวัญใจ  แจ้งใบ m
E 
20
น.ส.คัทรียา  ประภัสสร
 
21
น.ส.จินตนา  สอนมาก
 
22
น.ส.จิราภา  เตียวยู้เส็ง
 
23
น.ส.จีรณา  โยนกพันธ์
E 
24
น.ส.ณัฐพร  รอดวิหก
 
25
น.ส.นงค์เนตร  พันรัตน์
  
26
น.ส.นพรัตน์  จันทร์สอน
 
27
น.ส.นุศรา  พูลสุวรรณ์ FTP
  
28
น.ส.ปิยนุช  สอนกริ่ม
  
29
น.ส.วรรณนภา  มั่นเขตวิทย์
 
30
น.ส.วาทิณี  วัฒณะรุ่ง FTP สูง
  
31
น.ส.ศิรารัตน์  โมกขศักดิ์
 
32
น.ส.สุพลี ขุนศรี m
 E 
33
น.ส.ตติพร แย้มกลิ่น
ย้ายเข้าใหม่
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP