:: หน้าแรก ::
รายละเอียดของงานเว็บไซต์
เกณฑ์การให้คะแนน
เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์
ผลงานนักเรียนชั้น ม. 2
โครงงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โครงงานพัฒนาห้อง 3-4-6
โครงงานพัฒนาห้อง 7-8
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าผลงานนักเรียน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 >> สมาชิกกลุ่ม
 
site
โครงงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
Link
หมายเหตุ
c515301
วิถีชีวิตชุมชนนครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 
c515302
วิถีชีวิตชุมชนบ้านบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 
c515303
วิถีชีวิตชุมชนบ้านแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
 
c515304
วิถีชีวิตชุมชนบ้านวัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
c515305
วิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองกรด จ.นครสวรรค์
ขาดภาพผู้จัดทำ/Title
 
c515306
วิถีชีวิตชุมชนบ้านไฟศาลี
  
c515307
วิถีชีวิตชุมชนวิเชียรบุรี
 
c515308
วิถีชีวิตชุมชนโกรกพระ
 
c515309
วิถีชีวิตชุมชนหนองตางู  
ส่งแล้ว E
c515310
วิถีชีวิตชุมชนมหาโพธิ
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 >> สมาชิกกลุ่ม
 
site
โครงงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
Link
หมายเหตุ
c515401
วิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองตางู
 
c515402
วิถีชีวิตชุมชนบึงเสนาท
 
c515403
วิถีชีวิตชุมชนบางคลาน จ.พิจิตร
  
c515404
วิถีชีวิตชุมชนตำบลวังพิกุลี
  
c515405
วิถีชีวิตชุมชนสำโรงชัย อ.ไพศาลี
  
c515406
วิถีชีวิตชุมชนแม่วงก์ อ.แม่วงก์
  
c515407
วิถีชีวิตชุมชนเขาดิน
   
c515408
วิถีชีวิตชุมชนบึงน้ำใส
  
c515409
วิถีชีวิตชุมชนหนองกรด  
   
c515410
วิถีชีวิตชุมชนนครสวรรค์ตก  
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 >> สมาชิกกลุ่ม
 
site
โครงงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
Link
หมายเหตุ
c515601
วิถีชีวิตชุมชนบ้านนครสวรรค์ตก
 
c515602
วิถีชีวิตชุมชนบ้านลาดยาว
 
c515603
วิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองกรด หนองเบน
 
c515604
วิถีชีวิตชุมชนบ้านแก่ง
 
c515605
วิถีชีวิตชุมชนมหาโพธิ  แก้ Link ผู้จัดทำ/Title
แก้แล้ว
c515606
วิถีชีวิตชุมชนบ้านหูกวาง
 
c515607
วิถีชีวิตชุมชนบ้านมอญ
 
c515608
วิถีชีวิตชุมชนแม่วงก์ แก้ Link ผู้จัดทำ
แก้แล้ว 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP