ชื่อ  นางสาวจุฑาทิพย์   ต่อพันธ์         ชื่อเล่น   แวน
วัน เดือน ปี เกิด   14   เมษายน   2534
E-mail   [email protected]
ที่อยู่   61/1   หมู่  2    ต.ท่าฉนวน    อ.มโนรมย์     จ.ชัยนาท  17110


เพื่อนๆในกลุ่ม

1. นางสาวณัติกานต์    ขวบสูงเนิน    (จ๋อม)
2. นางสาวสุชาดา        กงศูนย์          (นุ่ม)
3. นางสาวณัฏณิชา      สาติบุตร        (แป๋ม)
4. นางสาวมัณฑิยา       ครุธมงคล      (ส้ม)
5. นางสาวณัฐสิมา        บุญยิ้ม          (โบว์)
6. นางสาวปิยนุช          สอนชา         (หนิง)   
     
   
นางสาวจุฑาทิพย์    ต่อพันธ์
เลขที่  37   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ   มัชฌิม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP