พ.ศ. 2537 ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. 2540 ขั้นประถทสึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. 2546 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โ รงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2549 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
   
     
   
นางสาวจุฑาทิพย์    ต่อพันธ์
เลขที่  37   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ   มัชฌิม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP