URL: www.kapook.com/
ประเภทของเว็บไซต
์ ความบันเทิง

เนื้อหาสาระของเว็บไซต์
1. มีข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง
2. มีเทคนิคต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวัน
3. มีความบันเทิงต่างๆ เช่น เพลง เกมส์ ภาพยนตร์

เว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมและดีอย่างไร
1.ความเป็นเอกลักษณ์ หมาะกับการให้ความบันเทิง
2. ระบบเนวิกชันที่ใช้งานง่าย แถบตัวลิงค์ใช้งานง่าย ใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับ
คำอธิบายที่ชัดเจน 
3. ลักษณะที่น่าสนใจ การใช้สี การใช้ตัวอักษรที่อ่านว่าย สบายตา การใช้โทนสีที่เข้ากัน
4. การใช้งานอย่างไม่จำกัด สามารถแสดงผลได้ทุกระบบและความละเอียดทุกหน้าจอ

   
     
   
นางสาวจุฑาทิพย์    ต่อพันธ์
เลขที่  37   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ   มัชฌิม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP