:: หน้าแรก ::
โครงงานชั้น ม.5/1 - 5/3
โครงงานชั้น ม.5/4 - 5/6
โครงงานชั้น ม.5/7 - 5/8
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
  Web site งานกลุ่ม ชั้น ม.5/1 - 5/3

ชั้น
SITE
เรื่อง
หมายเหตุ
5/1
505101
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร น.ส.จุฑาทิพย์ ต่อพันธ์
5/1
505102
บ้านบางตาหงาย FTP กลุ่ม 1 [c505101]
5/1
505103
เจริญผล FTP กลุ่ม 1 [c505101]
5/1
505104
ภาษาไทย FTP กลุ่ม 1 [c505101]
5/1
505105
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ FTP กลุ่ม 1 [c505101]
5/1
505106
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษา น.ส.ณัติกานต์ ขวบสูงเนิน
5/1
505107
บ้านมะเกลือ FTP กลุ่ม 2 [c505102]
5/1
505108
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม FTP กลุ่ม 2 [c505102]
5/1
505109
วังซ่าน FTP กลุ่ม 2 [c505102]
5/1
505110
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ FTP กลุ่ม 2 [c505102]
5/2
505201
ตาขีด 15 น.ส.นภามาศ นิพัฒน
5/2
505202
กลุ่มสาระศิลป FTP กลุ่ม 1 [c505201]
5/2
505203
ฝ่ายธุรการ FTP กลุ่ม 1 [c505201]
5/2
505204
หนองเต่า FTP กลุ่ม 1 [c505201]
5/2
505205
บางเคียน FTP กลุ่ม 1 [c505201]
5/2
505206
เจริญผล 20 น.ส.ศลิษา ชาญณรงค์
5/2
505207
สลกบาตร FTP กลุ่ม 2 [c505202]
5/2
505208
ฝ่ายบริการ FTP กลุ่ม 2 [c505202]
5/2
505209
หนองโพ FTP กลุ่ม 2 [c505202]
5/2
505210
ฝ่ายปกครอง FTP กลุ่ม 2 [c505202]
5/3
505301
ตาขีด น.ส.พนิตา หนูเงิน
5/3
505302
หนองเต่า FTP กลุ่ม 1 [c505301]
5/3
505303
บางตาหงาย FTP กลุ่ม 1 [c505301]
5/3
505304
บ้านแก่ง FTP กลุ่ม 1 [c505301]
5/3
505305
ศิลปะ FTP กลุ่ม 1 [c505301]
5/3
505306
แนะแนว น.ส.อารดา พันตารัก
5/3
505307
บึงน้ำใส FTP กลุ่ม 2 [c505302]
5/3
505308
บ้านมะเกลือ FTP กลุ่ม 2 [c505302]
5/3
505309
หนองกรด บรรพต FTP กลุ่ม 2 [c505302]
5/3
505310
สลกบาตร FTP กลุ่ม 2 [c505302]
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP