ข้อมูลทั่วไปของตำบล


    ข้อมูลทั่วไปของตำบล :  เป็นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่ราบลุ่ม มีบึงอยู่กลางเป็นที่เก็บน้ำ
                                              ไว้ให้ประชาชน แถบนั้นได้ใช้ทำมาหากิน ทำการเกษตร
                                              ปัจจุบันมีการถมที่เพื่อทำถนน กั้นอาณาเขตบึงและเป็นถนน
                                              เข้ามหาวิทยาลัยมหิดล

    อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติด ต.บางม่วง และ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองจ.นครสวรรค์
                                   ทิศใต้ ติด ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
                                   ทิศตะวันออก ติด ต.เกรียงไกรและต.แควใหญ่ อ.เมืองจ.นครสวรรค์
                                   ทิศตะวันตก ติด แม่น้ำปิง ต.ปากน้ำโพ
    
    จำนวนประชากร :
 จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,750 คน  เป็นชาย 2,290 คน
                                       และเป็นหญิง   2,416 คน
    
     ข้อมูลอาชีพ :  อาชีพหลัก ทำสวน, ทำไร่, ค้าขาย  และยังมีอาชีพเสริม    เช่น    รับจ้างทั่วไป     
                              อุตสาหกรรมในครัวเรือน
    
     ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :  1.วัดคลองคาง
                                                            2.บึงเสนาท
                                                            3.มหาวิทยาลัยมหิดล
                                                            4.โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์(ส่วนที่2)

 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP