ประวัติของตำบลบึงเสนาท


          ตำบลบึงเสนาทในอดีตเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลแควใหญ่และได้แยกออกจากตำบลแควใหญ่ตั้งเป็น
  ตำบลบึงเสนาทเมื่อปี 2522 ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ 1) บ้านดงยาง 2) บ้านสันพิง
  3) บ้านคลองค้าง 4) บ้านคลองมอญ 5) บ้านคลองลาดเค้า
          ปี พ.ศ. 2538 ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบล ( นิติบุคคล ) มีกำนันเป็นประธานสภาตำบล
          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต. ) โดยใช้สถานที่
  ศูนย์ข้อมูลตำบล หมู่ที่ 2  เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว  แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบ องค์การบริหารส่วนตำบล
  บึงเสนาทจึงขอช้สถานที่สาธารณะประโยชน์บริเวณบึงเสนาท หมู่ที่ 2  ถนนสายบ้านสันพิง บ้านคลองมอญ
  ประมาณ 2 ไร่เศษ
         พ.ศ.2543 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาทได้อนุมัติงบประมาณ 298,000 บาทได้ให้ดำเนินการ
  ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท ขนาด 2 ชั้น ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
         วันที่ 12 เมษายน 2544 นายตรีโชค ศิลปคุณนายอำเภอเมืองเป็นประธารเปิดอาคารที่ทำการ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท

                          สามัคคี คือ พลัง พัฒนาบึงเสนาท

 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP