วิถีชีวิตของชาวบึงเสนาท


                ชาวบ้านในตำบลบึงเสนาทมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย
           โดยส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกร  เช่น ปลูกผัก  ทำสวน 
           เลี้ยงสัตว์  เป็นต้น

         ภาพการปลูกผัก
                    ภาพการเลี้ยงสัตว์

   ภาพการทำสวนดอกดาวเรือง                               ภาพแปลงปลูกผักของชาวบ้าน               
   ภาพบ้านของชาวบ้านและแปลงผัก
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP