กลุ่มอาชีพเสริมตำบลบึงเสนาท


            
   กลุ่มน้ำพริกนรัตน์ ตราชู
                                             
      ผู้นำ : นายนรัตน์ ตราชู

    จำนวนประชากร : 10 คน    
    
                                                                                                                                                                                                                                                    
          
     
ประวัติและการบริหารจัดการ :  ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544โดยการรวมกลุ่มกัน
      ภายในครัวเรือน และ ญาติที่ใกล้ เคียงกัน เป็นกลุ่มแม่บ้านเล็กๆ มีการ
      จัดจำหน่ายภายในตำบล และตามสถาน ที่ต่างๆ ใช้วิธีบอกต่อๆ กันไป
      หรือใช้วิธีเดินขายตามหน่วยงานหรือสถาน ที่ราชการ

     
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 09 4380464, 056 355129
                         ที่อยู่   6 หมู่ 3 บ้านคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง
                         จังหวัดนครสวรรค์  60000
                                                                                                                     
    
     
    กลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ

   
   ผู้นำ : นายสมใจ ธานีวาส   

   จำนวนประชากร : 15 คน  

  กลุ่มในชุมชน :
  1. กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านดงยาง
  2. กลุ่มผักปลอดสรพิษบ้านคลองคาง

                        
  
  
ประวัติและการบริหารจัดการ :  เริ่มทำมาประมาณ 4 ปี ในช่วงแรกยังไม่ได้ผล
  เท่าที่ควร   ผลผลิตได้น้อยไม่พอขาย ต่อมา ได้มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อ
  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้รู้จักวิธีการให้ แพร่หลาย และสินค้ามีพอกับความ
  ต้องการของตลาด ต่อมามีการนำสินค้าจำหน่าย ตามลานค้าชุมชนทำให้มีการตลาด
  กว้างขวางมากขึ้น

  
  สภาพการรวมตัว :  เริ่มจากประธานเป็นผู้ดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษเป็น
   รายแรกหลังจากนั้นมีการรวมกลุ่มกัน เมื่อได้ผลผลิตก็มีการรวมกันไปจำหน่าย

  
  ติดต่อสอบถาม :  โทรศัพท์  (056) 226-746
                      ที่อยู่   ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลบึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์
  

 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP