สถานที่ทางราชการ


  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท

   ชื่อย่อ: อบต.บึงเสนาท

    ขนาดขององค์กร : ขนาดเล็ก

    ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลบึงเสนาท
              อ.เมืองนครสวรรค์  
              จ.นครสวรรค์  60000

   

   ขนาดพื้นที่และเขตรับผิดชอบ :
 1)  ครอบคลุมพื้นที่เขต คลอบคลุม 5 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 1. บ้านดงยาง
                                                        2.บ้านสันพิง 3. บ้านคลองคาง 4. บ้านคองมอญ 5. บ้านคลองลาดเค้า
                                                   2) ขนาดพื้นที่รับผิดชอบ 9.87 ตารางกิโลเมตร
                                                   3) จำนวนประชากร  4,842 คน
                                                   4) จำนวนบ้านเรือน  1,283 หลังคาเรือน  สถานีอนามัยบ้านสันพิง


     สถานีอนามัยบ้านสันพิง ตั้งอยู่เลขที่  52 หมู่ที่ 3
  บ้านคลองคางอำเภอเมือง ฯ  จังหวัดนครสวรรค
์  โดยได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ ปี พ.ศ.2525
  ดำเนินการก่อสร้าง สอ.บ้านสันพิงได้รับงบประมาณ
  สร้าง เป็นอาคารคอนกรีตยกพื้น สูงและสร้างบ้านพัก
  สถานีอนามัยคอนกรีตยกพื้นสูงจำนวน 3  หลัง
  พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่น้ำท่วมขัง
  ปี พ.ศ. 2541 ได้ รับงบประมาณก่อสร้าง
  สถานีอนามัยทดแทนเป็นขนาดทั่วไป 1 หลัง
  เป็นจำนวนเงิน 1,807,000 บาท
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี


      โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์
  ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4  เมษายน พ.ศ. 2512 โดยมีนางพลั้ง เถื่อนวิถ
ี   นายอำนวย ฟักสุข ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน  จำนวน 2 ไร่ 2 งาน คิดเป็นเงินสมัยนั้น 5,000 บาท
          โดยมีอนาเขตดังนี้    ทิศเหนือ ติดที่ดินของ นายอำนวย ฟักสุข                       
                                         ทิศใต้  ติดที่ดินของนางพลั้ง เถื่อนวิถี  
                                         ทิศตะวันออก  ติดถนน รพช.
                                         ทิศตะวันตก  ติดบึงสาธารณะ
           ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเล่มที่ 32 เลขที่ 91 ออกให้เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2526
  ปีงบประมาณ 2519 ได้รับก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป1จ. 4  ห้องเรียน  เป็นเงิน250,000 บาท สร้างเสร็จ 17
  มิถุนายน พ.ศ. 2520 ปีงบประมาณ  2522  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป1จ. 2 ห้องเรียน เป็นเงิน
  100,000 บาท  สร้างเสร็จ 3 กันยายน 2522   ปีงบประมาณ 2527ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร
  อเนกประสงค์แบบ สปช. เป็นเงิน 180,000 บาท  สร้างเสร็จ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2528     ปีงบประมาณ 2531
  ได้รับงบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 เป็นเงิน 1,079,500 บาท สร้างเสร็จ  28 กันยายน 2531
          ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ อ.1 –ป.6 มีครูจำนวน 12 คน ภารโรง 1  คน รายชื่อผู้บริหาร นายวิชัย ผิวผ่อง
  เป็นตั้งแต่ 18 พ.ค. 2531-30 ก.ย. 2530  นายชื่นจิต อนันตา 7 ธ.ค. 2530 –30 ก.ย. 2540
  นายสุรพงษ์   ผลาผล 9 ต.ค. 2540 –  8 ม.ค. 2544 นายสมศักดิ์ โชคเชียวสุนธรา 8 ม.ค. 2544                    โรงเรียนวัดคลองคาง ( แดงประชานุกูล )

       เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลแควใหญ่
   ( วัดคลองคาง ) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ
   2482 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดคลองคาง    เป็นสถานที่เรียนสอนชั้น ป.1– ป.4  ผู้ริเริ่มจัดตั้งคือ
   นายแดง ทองลวด กำนันตำบลแควใหญ่ พ.ศ. 2492
   ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ใต้ถุนสูง 4
   ห้องเรียน พ.ศ.2510ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
   แบบ 017 กรมสามัญสร้างเสร็จจนใช้งานได้ใน
   พ.ศ.2518 และต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง–ชั้นบน   
   ตามลำดับ

  พ.ศ. 2530ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 204/261หลังปัจจุบันได้เข้าโครงการ
  โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ทำการสอนชั้นอนุบาล 1 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนครู 11 คน นักการ 1 คน
  มีกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 15 คน ได้รับความร่วมมือจากกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ระบบบริหารโรงเรียนโรงเรียนวัดคลองคาง
  ได้ดำเนินการจัดระบบแบ่งสายงานให้ครอบคลุมภารกิจ งานได้แก่งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร
  งานธุรการการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นการกระจายให้กับบุคลากร
  ให้มีประสิทธิภาพตรงตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา สภาพปัจจุบันข้อมูลพื้นฐาน ครู 11 คน นักเรียน 204 คน
  ภารโรง 1 คน รายชื่อผู้บริหาร นายหวัง ใจรัก 2482 – 2485 นายประสิทธิ อำไพพันธ์ ม.ค 2486 – 30 ก.ย
  2525 นายสมบัติ กัลยานนท์ 1 ต.ค 2522 30 ก.ย 2532 นายสวัสดิ์ รักษ์ธัญการ 13 ต.ค 2532 30 ก.ย 2539
  นายชลอ ทักษิณ 11 ต.ค 2539 ปัจจุบัน


 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP