ลักษณะภูมิประเทศ       ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง โดยเฉพาะบึงเสนาทเป็น
   บึงใหญ่อยู่กลางตำบล มีหนองน้ำ คลอง บึง กระจายอยู่ทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล
   อยู่ติดริมแม่น้ำปิง ซึ่งมีหมู่ที่ 3 4 และ 5 สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
   ลักษณะภูมิประเทศ เหมาะสำหรับการทำไร่และทำสวน   ลักษณะภูมิอากาศ
   โดยทั่วไปร้อนจัดในฤดูร้อน ค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว และฤดูฝน  ฝนตกมีผลกระทบ
   ต่อพืชผลทางการเกษตรเสียหาย  ในรอบปีมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือน
   พฤษภาคม – เดือนตุลาคม    ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคมหรือ
   เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม     ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ –   
   เดือนเมษายน
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียงดังนี้
      ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
      ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลแควใหญ่ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
      ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
      ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


  
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP