สถานที่ทางศาสนา  วัดคลองคาง
          วัดคลองคางตั้งอยู่ที่ 51 บ้านบึงเสนาท หมู่ที่ 3 ตำบลบึงเสนาท   อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด
  เนื้อที่ 24 ไร่ 22 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว 11 เส้น 12 วา ติดต่อกับบึงเสนาท
  ทิศใต้ยาว 30 เส้น 14 วา ติดต่อกับบ้านเลขที่ 68 ของเอกชน ทิศตะวันออกติดต่อ
  กับที่ดินบ้านเลขที่ 67 ของเอกชน ทิศตะวันตกยาว 2 เส้น 6 วา ติดต่อกับแม่น้ำปิง   ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 9474 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำปิง อาคารเสนาสน
  ต่างๆ


        มีอุโบสถกว่า 12 เมตร ยาว 18
  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.2491มีสภาพ
  ทรุดโทรม  ศาลาการเปรียญกว้าง
 18 เมตร  ยาว  33 เมตร สร้างเมื่อ
 พ.ศ. 2494  เป็น
 อาคารไม้ หอสวดมนต์กว้าง 8 เมตร  ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519  เป็นตึก 3 ชั้น กุฏิสงฆ์ 3 หลัง เป็นไม้  สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป  มีขนาดและปรางค์ต่างๆ จำนวน 42
 องค์

       วัดคลองคางได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2450 เดิมเรียกว่า
  วัดบึงเสนาทราษฎร์ศรัทธาธรรม โดยมีนายจู นางศรี สมัครบุญบริจาคที่ดินให้เป็น
  ที่สร้างวัดได้รับพระราชทาน วิสุงครามสีมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
  เขตวิสุงครามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ 13 เมษายน
  พ.ศ. 2491 ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2515
       นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนประถมของทางราชการตั้งอยู่ที่วัด เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 50
  ตารางวา และสถานีอนามัยตั้งอยู่ในที่วัด เนื้อที่ 1 ไร่ อีกด้วย
       สำหรับพระภิกษุที่อยู่จำพรรษามีปีละประมาณ 15 รูป สามเณร 3 รูป ส่วน
  เจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตมี 8 รูป คือ รูปที่ 1 พระอาจารย์เภา เป็นอยู่ พ.ศ.2450 – 2452
  รูปที่ 2 พระอาจารย์เอม เป็นอยู่ พ.ศ. 2452 – 2453   รูปที่ 3 พระอาจารย์สังวา
  เป็นอยู่ พ.ศ.2453 –2455   รูปที่ 4 พระอาจารย์นุ่น หวังสุข เป็นอยู่ พ.ศ. 2455 –
  2460    รูปที่ 5 พระอาจารย์เยื้อน อิ่มดี เป็นอยู่ พ.ศ. 2460 – 2470    รูปที่ 6
  พระอาจารย์ทรัพย์ ธมมปาโล เป็นอยู่ พ.ศ.2470 – 2495 รูปที่ 7 พระอาจารย์สุขม
  อคคธมมโม เป็นอยู่ พ.ศ 2508 – 2525    รูปที่ 8 พระอาจารย์บุญมี จุฑฒิธมโม
  รักษาการสืบต่อมาถึงปัจจุบัน
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP