สถานที่พักผ่อน                ในตำบลบึงเสนาทมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจก็คือ บึงเสนาท ซึ่งเป็นบึงขนาดกลางอยู่บริเวณกลาง
       ตำบลบึงเสนาทในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นสถานที่ ที่คนในพื้นที่และคนต่างพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน
       จะมาตกปลาและเก็บดอกบัวกัน ในตอนเย็นของทุกๆวัน            บริเวณถนนกลางบึงเสนาทหน้ามหาวิทยาลัย
        มหิดล นครสวรรค์ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มี
        ผู้คนนิยมมาวิ่งออกกำลังกายหรือปั่นจักรยาน         เพื่อชมวิวเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่น้ำท่วม         แล้วยังคงหลงเหลือร่องรอยของน้ำที่ยัง
        ท่วมขังอยู่ข้างถนน


        นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาวก็ยังมีนกนานาชนิด

        บินลงมากินปลาและหอยตัวเล็กๆ
        ในบริเวณบึงอีกด้วย เช่น นกกระยาง
        นกชอนหอย  เป็นต้น


 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP