มหาวิทยาลัยมหิดล

    มหาวิทยาลัย มหิดล นครสวรรค์

    ที่อยู่ : อาคารอำนวยการ ตำบล บึงเสนาท
           อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   โทรศัพท์ (056)-274335
   โทรสาร (056)-274366              โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์

         ปรัชญา
                      ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย : ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

         วิสัยทัศน์
                      มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำของภาคเหนือตอนล่าง

        พันธกิจ
              ๑. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับอุดมศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนชาวจังหวัด
                   นครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง
              ๒. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไปสู่บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมให้เป็นกำลัง
                   สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
              ๓. วิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมท้องถิ่น
              ๔. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้วิชาการ พัฒนาและบริการสู่สังคมภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสนับสนุน
                   ให้เจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจและสังคม
              ๕. ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

      ประเด็นยุทธศาสตร์
              ๑. ขยายโอกาสทางการศึกษา
              ๒. พัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพพร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม
              ๓. สร้างสรรค์ความรู้บริการสู่สังคมท้องถิ่น
              ๔. ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น


      แผนที่แสดงที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

 

  
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP