โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
      


       สถานที่ตั้ง : โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 782/34 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน
                              ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

          คำขวัญ :  "กีฬาเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญสู่สากล"

          คติพจน์ :  "กยิราเจ กยิรา เถนํ" "ทำอะไรทำจริง"


      ตราสัญลักษณ์
            

 
       ธงประจำโรงเรียน


      
       สีประจำโรงเรียน

            สีเขียว                                                          สีขาว                                                        สีแดง
  เริ่มต้นในการเล่นกีฬา                                    คุณธรรม จริยธรรม                                    การรวมกำลัง เลือดเนื้อ

                                           และความบริสุทธิ์                                      จิตใจใฝ่กีฬา

      ลักษณะของโรงเรียน
         1.จัดการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนและตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ เหมือนโรงเรียนทั่วไป
         2. เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและความถนัดทางด้านกีฬา
         3. เป็นโรงเรียนสหศึกษามีทั้งนักเรียนชาย นักเรียนหญิง
         4. เป็นโรงเรียนประจำ
         5. เป็นโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล

      คำปณิธาน
          อาหารมือนี้ มาจากภาษี ของประชาชน พวกเราทุกคน มุ่งมั่นตั้งใจ ทำอย่างไร จึงติดทีมชาติ ได้เร็วที่สุด
          " ขยัน อดทน ฝึกฝน มีวินัย ทีมชาติไทย ไม่ไกลเกินฝัน"

                            * *จะกล่าวทุกครั้งหลังรับประทานอาหารกลางวัน


 
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP