ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญในชุมชน
การคมนาคม
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ OTOP
บุคคลดีเด่น
ผู้จัดทำ

     
 

สภาพทางสังคม

        ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน อยุ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู ทั้ง 13 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่1-13
        หมู่ที่1 บ้านหนองตางู นายไพรัตน์ ผลชี ผู้ใหญ่บ้าน
        หมู่ที่2 บ้านจิกลาด นายสายัณห์ นิลสุพรรณ กำนัน
        หมู่ที่3 บ้านวังวัด นายพงษ์ศักดิ์ เนียรนาค ผู้ใหญ่บ้าน
        หมู่ที่4 บ้านทุ่งหล่ม นายประมูล บารมีสี ผู้ใหญ่บ้าน
        หมู่ที่5 บ้านเนินพิมผาสุข นายนาค สุขวิญญา ผู้ใหญ่บ้าน
        หมู่ที่6 บ้านโคกกว้าง นายจอมพล วากวาที ผู้ใหญ่บ้าน
        หมู่ที่7 บ้านหนองพิมพัฒนา นายทวี การะภักดี ผู้ใหญ่บ้าน
        หมู่ที่8 บ้านคลองอ่างทอง นายสุทิน ประดาผล ผู้ใหญ่บ้าน
        หมู่ที่9 บ้านวังตะโกก นายสุนทร แก้วตา ผู้ใหญ่บ้าน
        หมู่ที่10 บ้านเนินสะเดา นายน่วม แสงหลวง ผู้ใหญ่บ้าน
        หมู่ที่11 บ้านวังทอง นายวันชัย วินัยสอน ผู้ใหญ่บ้าน
        หมู่ที่12 บ้านวังปลากราย นายกังวล กาแดง ผู้ใหญ่บ้าน
        หมู่ที่13 บ้านเนินมะม่วง นายเสวียน แสงสีธูป ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

        จำนวนประชากรทั้งหมด 6,334 คน แยกเป็นชายจำนวน 3,115 คน และหญิงจำนวน 3,199 คน จำนวนครัวเรือน 1,666 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 78 คน/ตารางกิโลเมตร

 

 

 

 

 

 


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสสรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2549gg
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
SITEMAP