ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญในชุมชน
การคมนาคม
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ OTOP
บุคคลดีเด่น
ผู้จัดทำ

     
 

การคมนาคม

ตำบลหนองตางูมีเส้นทาฝสายหลักหลายสายภายในตำบลดังนี้

        -ถนนลาดยางสายหนองตางู-โปร่งวัวแดง

        -ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 บรรพตพิสัย -โพทะเล

        -ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1074 หนองตางู-ขาณุวรลักษณ์บุร

 

 

 

 

 


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสสรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2549gg
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
SITEMAP