ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญในชุมชน
การคมนาคม
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ OTOP
บุคคลดีเด่น
ผู้จัดทำ

     
 
บุคคลดีเด่น


            นายอำนาจ สุดใจ
            เกิดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2500
            ปัจจุบันอายุ 50 ปี
            ที่อยู่ 48 หมู่ 11 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
            บิดาชื่อ นายพล สุดใจ
            มารดาชื่อ นางมณี สุดใจ
            มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 2 คน
            คู่สมรส นางสมศรี ทองพันเมือง

                นายอำนาจจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบอาชีพ รับราชการครู ที่โรงเรียนหนองตงู

ประวัติการทำงาน


             - เป็นครูอัตราที่โรงเรียนทุ่งทอง จังหวัดพิจิตร
             - 3 ปี ต่อมาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
             - เป็นครูสอนวิชา สังคมศึกษาที่โรงเรียนหนองตางู

อาชีพเสริม ทำสวนส้ม
                นายอำนาจได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น ประจำตำบลหนองตางู จากการส่งส้มเข้าประกวดแข่งขัน งานส้มหวานปลอดสารพิษ เมื่อปี 2540


 

 

 

 

 


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสสรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2549gg
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
SITEMAP