ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สถานที่สำคัญในชุมชน
การคมนาคม
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ OTOP
บุคคลดีเด่น
ผู้จัดทำ

     
  คณะผู้จัดทำ

1. นายณัฐวุฒิ คชดี มัธยมศึกษาปีที่5/2 เลขที่12. นางสาวนพวรรณ ศรชัย มัธยมศึกษาปีที่5/2 เลขที่113. นางสาววิจิตรา ศรีหะวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่5/2 เลขที่214. นางสาววรรณิภา พลูสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่5/2 เลขที่31 

 

 

 

 


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสสรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2549gg
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
SITEMAP