หน้าหลัก

 โครงการเศษฐกิจพอเพียง
 โครงการทฤษฏีใหม่
โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
โครงการแกล้งดิน
โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย
โครงการหลวง
โครงการเพื่อการศึกษา
มูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
โครงการแก้ไขปัญหาดินเค็มด้วยระบบน้ำชลประทาน
โครงการสร้างเรือพระที่นั่ง
นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

 
โครงการในพระราชดำริ
 
ประกอบด้วยหลายโครงการต่างๆที่ใช้ในการแก้ปัญหาของประชาชน อาธิเช่น
- โครงการเศษฐกิจพอเพียง

- โครงการทฤษฏีใหม่
- โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
- โครงการฝนหลวง
- โครงการหญ้าแฝก
- โครงการแก้มลิง
- โครงการแกล้งดิน
- โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย
- โครงการหลวง
- โครงการเพื่อการศึกษา
- มูลนิธิชัยพัฒนา
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำร
- โครงการแก้ไขปัญหาดินเค็มด้วยระบบน้ำชลประทาน
- โครงการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
 
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์


SITEMAP