หน้าหลัก

ใกล้รุ่ง
ชะตาชีวิต
ดวงใจกับความรัก
มาร์ชราชวัลลภ
อาทิตย์อับแสง
เทวาพาคู่ฝัน
คำหวาน
มหาจุฬาลงกรณ์
แก้วตาขวัญชัย
พรปีใหม่
รักคืนเรือน
ยามค่ำ
ยิ้มสู้
มาร์ชธงไชยเฉลิมพล
เมื่อโสมส่อง
ลมหนาว
ศุกร์สัญลักษณ์
Oh I say
Can't You Ever See
Lay Kram Goes Dixie
ค่ำแล้ว
สายลม
ไกลกังวล
แสงเดือน
ฝัน
มาร์ชราชนาวิกโยธิน
ภิรมย์รัก
แผ่นดินของเรา
พระมหามงคล
ยูงทอง
ในดวงใจนิรันดร์
เตือนใจ
ไร้เดือน
เกาะในฝัน
แว่ว (ECHO)
เกษตรศาสตร์
ความฝันอังสูงสุด
เราสู้
เรา-เหล่าราบ ๒๑
BLUES FOR UTHIT
รัก
เมนูไข่
 
 
 

     จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจ้า
สวดมนต์ค่ำเช้าถึงคราวระทมทน
โอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายทุกคน
หลีกไปไม่พ้นทุกข์ทนอาทรร้อนใจ
ต่างคนเกิดแล้วตายไป
ชดใช้เวรกรรมจากจร
นิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรม
ทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อน
เชิญปวงเทวดาข้าไหว้วอน
ขอพรคุ้มไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา
หนีปวงโรคาที่เบียดเบียน
แสงแววชีวาเปรียบแสงเทียน
เปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่า
ชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียน
จุดเทียนถวายหมายบนบูชาร้องเรียน
โรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบย
โรครุมเร่าร้อนแรงโรย
หวนโหยอาวรณ์อ่อนใจ
ทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคน
ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่
เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด
ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา
แสงเทียนบูชาจะดับพลัน
แสงเทียนบูชาดับลับไป

     The candlelight is shining low,
My only love, I'm missing you so
I know I've lost but still I dream of you
I'll hope and dream till all my dream come true.
Just by the candlelight
You used to hold me tight
This candleligh reminds me so of you
Still the candle's burning for two
But darling, where can you be?
Come back, my love, if you're feeling this blue
By candlelight you'll meet me
But darling where can you be?

                     
 
     เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2498 ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จ พระอนุชาธิราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริขณะดำรงพระยศเป็น หม่อมเจ้า จักร พันธ์ เพ็ญ ศิ ริ จักร พันธ์ ) นิพนธ์ คำ ร้อง ภาษา ไทย แต่ เนื่อง จาก มี พระ ราช ประสงค์ ที่ จะ ทรง แก้ ไข ทำนอง และ คอร์ด บาง ตอน จึง ยัง ไม่ โปรด เก ล้าฯ พระ ราช ทาน ให้ นำ ออก มา บรรเลง ใน เวลา นั้น ต่อ มา ได้ พระ ราช ทาน ให้ นำ ออก บรรเลง ครั้ง แรก พ.ศ. 2490 และ ใน พ.ศ. 2496 นาง สาว สดใส วา นิช วัฒนา (รอง ศาสตราจารย์ สด ใด พัน ธุม โก มล ) ประพันธ์ คำ ร้อง ภาษา อังกฤษ
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์


SITEMAP