รายชื่อของนักเรียนในห้องมีดังนี้
จำนวนนักเรียนชาย 18 คน หญิง 18คน
1
** คลิกรูปภาพเพื่อดูข้อมูล **

นายภควัต สุวรรณเขตต์
นายศักรินทร์ คงไทย
นายทศพร หาดารา
นายทายวุฒิ ปั้นนาค
นายพิสิฐ ชำนาญเขตกรณ์
นายกิตติวัฒน์ ชื่นยงค์
นายชานนทร์ กล้วยเทศ
นายวิรุฬห์ สวนจันทร์
นายดุริยางค์ มิ่งไทยสงค์
นายนิรุตติ์ อู่อินทร์
นายชัชนันท์ ทั่งสอ
นายธีรพงษ์ พ่วงพลับ
นายสมยศ เมณฑ์กลู
นายกรวิทย์ โพธิ์เกตุ
นายวิรัตน์ รักเขตร์วิทย์
นายจักรินทร์ ชะเอมพันธ์
นายอรรถพร อินทรอ้น
นายธวัชชัย มีแก่น
 
 

เว็บไซค์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text size Medium
จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/6 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000


SITEMAP