1.นายทายวุฒิ ปั้นนาค เลขที่ 04 ม.5/6
2.นายสมยศ เมณฑ์กูล เลขที่13 ม.5/6
3.น.ส.ปนัดดา แก้วมา เลขที่22 ม.5/6
4.น.ส.กาญจนา เพ็ชร์โต เลขที่ 31 ม.5/6
 
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP