หน้าหลัก

 
หมู่ที่ 2 บ้านเนินประดู่

          - การเดินทางของราษฎรโดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้ถึงที่ว่าการอำเภอเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร ถึงศาลากลางจังหวัดเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร
          - จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 245 ครัวเรือน
          - จำนวนราษฎรทั้งสิ้น 849 คน เป็นชาย 444 คน หญิง 405 คน
          -พื้นที่ทั้งสิ้น 4,645 ไร่
          - ระบบประปา มี จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 245 ครัวเรือน
          - การทำการเกษตร มี 80 ครัวเรือน
          - เนื้อที่ทำการเกษตร มี 1,000 ไร่

แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์
          - ฝาย ผนังกั้นน้ำ มี 2 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 245 ครัวเรือน
          - อ่างเก็บน้ำ มี 1 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 245 ครัวเรือน
          - เหมือง มี 2 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 245 ครัวเรือน
          - บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ ที่ใช้การได้) มี 10 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 15 ครัวเรือน
          - สระน้ำ(ขนาด 100 ตารางวาขึ้นไป) มี 30 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 35

ครัวเรือน
          - แม่น้ำ ลำคลอง มี 1 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 245 ครัวเรือน
          -ไฟฟ้า มี จำนวนครัวเรือน 243 ครัวเรือน ก๊าซหุงต้ม 245 ครัวเรือน

อาชีพหลักที่สำคัญของราษฎรในหมู่บ้าน
          ลำดับที่ 1 รับจ้างทั่วไป 104 ครัวเรือน
          ลำดับที่ 2 ทำนาข้าว 70 ครัวเรือน
          ลำดับที่ 3 ทำสวน 10 ครัวเรือน

โทรศัพท์
          โทรศัพท์บ้าน 30 โทรศัพท์สาธารณะ 2 เครื่อง

แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตร
          - บ่อน้ำตื้น (ที่ใช้การได้) มี 10 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 15 ครัวเรือน
          - สระน้ำ(ขนาด 100 ตารางวาขึ้นไป) มี 30 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 35

ครัวเรือน
          - แม่น้ำ ลำคลอง มี 1 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 245 ครัวเรือน
          - ฝาย พนังกั้นน้ำ มี 2 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 245 ครัวเรือน
          - อ่างเก็บน้ำ มี 1 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 245 ครัวเรือน
          - เหมือง มี 2 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 245 ครัวเรือน
          - รอใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียวในการทำการเกษตรจำนวน 70 ครัวเรือน

การปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล และสวนป่าที่สำคัญ
          ลำดับที่ 1 ชมพู่ จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 5 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ที่ปลูก 5 ไร่
          ลำดับที่ 2 มะม่วง จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 5 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ที่ปลูก 5 ไร่
          ลำดับที่ 3 ส้ม จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 2 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ที่ปลูก 1 ไร่


การเลี้ยงสัตว์
          - หมู จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง 1 ครัวเรือน จำนวน 5 ตัว
          - วัวเนื้อ จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง 1 ครัวเรือน จำนวน 15 ตัว
          - ไก่ จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง 10 ครัวเรือน จำนวน 100 ตัว
          - เป็ด จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง 1 ครัวเรือน จำนวน 100 ตัว


ด้านการค้าส่ง ค้าปลีก และบริการ
- ร้านค้าที่ทำการค้าปลีกเป็นหลัก มี จำนวน 5 แห่ง
- ร้านรับซ่อมยานยนต์ (รวมจักรยาน/สามล้อถีบ) มี จำนวน 2 แห่ง
- ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร มี จำนวน 2 แห่ง


ความเดือดร้อนของราษฎร
          ลำดับที่ 1 ผลผลิตราคาตกต่ำ
          ลำดับที่ 2 ขาดแคลนทุนในการประกอบอาชีพ
          ลำดับที่ 3 ปุ๋ย / ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง
          ลำดับที่ 4 ตกงานไม่มีงานทำ
          ลำดับที่ 5 ยาเสพติด

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP