หน้าหลัก

 
หมู่ที่ 15 บ้านผาแดง

          - การเดินทางของราษฎรโดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้ถึงที่ว่าการอำเภอเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร ถึงศาลากลางจังหวัดเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร
          - จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 183 ครัวเรือน
          - จำนวนราษฎรทั้งสิ้น 737 คน เป็นชาย 362 คน หญิง 375 คน
          - พื้นที่ทั้งสิ้น 4,994 ไร่
          - เนื้อที่ทำการเกษตร มี 1,300 ไร่
          - จำนวนครัวเรือนที่มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มี 1 ครัวเรือน
          - จำนวนเนื้อที่ที่มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีจำนวน 4 ไร่

แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตร
          - เหมือง มี 3 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 30 ครัวเรือน
          - รอใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียวในการทำการเกษตรจำนวน 70 ครัวเรือน

แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์
          - เหมือง มี 3 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 183 ครัวเรือน
          - บ่อน้ำตื้น(ที่ใช้การได้) มี 3 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 120 ครัวเรือน
          - สระน้ำ(ขนาด 100 ตารางวาขึ้นไป) มี 6 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 183 ครัวเรือน
          - ไฟฟ้า มี จำนวนครัวเรือน 182 ครัวเรือน ก๊าซหุงต้ม 163 ครัวเรือน

อาชีพหลักที่สำคัญของราษฎรในหมู่บ้าน
          ลำดับที่ 1 ช่างไม้ 30 ครัวเรือน
          ลำดับที่ 2 เผาถ่าน 20 ครัวเรือน
          ลำดับที่ 3 ค้าขาย 8 ครัวเรือน

สถานบริการด้านการศึกษา
          - โรงเรียนระดับประถมศึกษา มี 1 แห่ง

ศาสนสถาน
          - วัด มี 1 แห่ง

โทรศัพท์
          - โทรศัพท์บ้าน 1 เครื่อง โทรศัพท์สาธารณะ 2 เครื่อง

การปลูกพืชไร่ที่สำคัญ
          ลำดับที่ 1 มันสำปะหลัง จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 10 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ปลูก 180 ไร่
          ลำดับที่ 2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 3 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ปลูก 180 ไร่
          ลำดับที่ 3 อ้อยโรงงาน จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 40 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ปลูก 600 ไร่

การปลูกพืชผักและสมุนไพรที่ปลูกมากที่สุด
          - ตะไคร้ ผัก ฝรั่ง จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 150 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ที่ปลูก 2 ไร่

การปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล และสวนป่าที่สำคัญ
          ลำดับที่ 1 มะม่วง จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 150 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ที่ปลูก 7 ไร่
          ลำดับที่ 2 มะพร้าว จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 30 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ที่ปลูก 5 ไร่
          ลำดับที่ 3 มะขามเปรี้ยว จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 30 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ที่ปลูก 5 ไร่
          
การเลี้ยงสัตว์
          - หมู จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง 1 ครัวเรือน จำนวน 3 ตัว
          - วัวเนื้อ จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง 4 ครัวเรือน จำนวน 102 ตัว
          - ไก่ จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง 34 ครัวเรือน จำนวน 1,032 ตัว
          - เป็ด จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง 4 ครัวเรือน จำนวน 59 ตัว

อุตสาหกรรม
          - มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีคนงานน้อยกว่า 10 คน 1 แห่ง

ด้านการค้าส่ง ค้าปลีก และบริการ
          -ร้านค้าที่ทำการค้าปลีกเป็นหลัก มี จำนวน 7 แห่ง
          -ร้านรับซ่อมยานยนต์ (รวมจักรยาน/สามล้อถีบ) มี จำนวน 1 แห่ง

ความเดือดร้อนของราษฎร
          ลำดับที่ 1 ไม่มีที่ดินทำกิน
          ลำดับที่ 2 ผลผลิตราคาตกต่ำ
          ลำดับที่ 3 ปุ๋ยยาราคาแพง
          ลำดับที่ 4 การคมนาคมไม่สะดวก
          ลำดับที่ 5 การขนส่งผลผลิตไม่สะดวก

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP