หน้าหลัก

 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม

          - การเดินทางของราษฎรโดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้ถึงที่ว่าการอำเภอเป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร ถึงศาลากลางจังหวัดเป็นระยะทาง 24 กิโลเมตร
          - จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 101 ครัวเรือน
          - จำนวนราษฎรทั้งสิ้น 553 คน เป็นชาย 221 คน หญิง 334 คน
          - พื้นที่ทั้งสิ้น 4,020 ไร่

แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตร
          - เหมือง มี 1 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 41 ครัวเรือน
          - ระบบประปา มี จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 38 ครัวเรือน
          - รอใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียวในการทำการเกษตรจำนวน 101 ครัวเรือน

แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์
          - เหมือง มี 1 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 41 ครัวเรือน
          -บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ(ที่ใช้การได้) มี 1 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 13 ครัวเรือน
          - บ่อน้ำตื้น(ที่ใช้การได้) มี 1 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 6 ครัวเรือน
          - สระน้ำ(ขนาด 100 ตารางวาขึ้นไป) มี 10 แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 23 ครัวเรือน
          - ไฟฟ้า มี จำนวนครัวเรือน 99 ครัวเรือน ก๊าซหุงต้ม 92 ครัวเรือน

อาชีพหลักที่สำคัญของราษฎรในหมู่บ้าน
          ลำดับที่ 1 ทำนาข้าว 80 ครัวเรือน
          ลำดับที่ 2 ทำไร่ 11 ครัวเรือน
          ลำดับที่ 3 รับจ้างทั่วไป 10 ครัวเรือน

โทรศัพท์
          โทรศัพท์บ้าน 1 เครื่อง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ

การปลูกพืชไร่ที่สำคัญ
          ลำดับที่ 1 ข้าวโพด จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 8 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ปลูก 180 ไร่
          ลำดับที่ 2 อ้อย จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 5 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ปลูก 108 ไร่
          ลำดับที่ 3 มันสำปะหลัง จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 8 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ปลูก 211ไร่

ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกมากที่สุด
          - กล้วยไม้ กุหลาบ จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 60 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ที่ปลูก 1 ไร่

การปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล และสวนป่า
          ลำดับที่ 1 มะม่วง จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 150 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ที่ปลูก 7 ไร่
          ลำดับที่ 2 มะพร้าว จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 30 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ที่ปลูก 5 ไร่
          ลำดับที่ 3 มะขามเปรี้ยว จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 30 ครัวเรือน จำนวนเนื้อที่ที่ปลูก 5 ไร่

การเลี้ยงสัตว์
          - ไก่ จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยง 34 ครัวเรือน จำนวน 1,032 ตัว

ด้านการค้าส่ง ค้าปลีก และบริการ
          - ร้านค้าที่ทำการค้าปลีกเป็นหลัก มี จำนวน 2 แห่ง

ความเดือดร้อนของราษฎร
          ลำดับที่ 1 การคมนาคมไม่สะดวก
          ลำดับที่ 2 ผลผลิตราคาตกต่ำ
          ลำดับที่ 3 ปุ๋ย/ยาราคาแพง
          ลำดับที่ 4 ขาดแคลนทุนในการประกอบอาชีพ
          ลำดับที่ 5 การขนส่งผลผลิตไม่สะดวก

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP