วัดสันติธรรม

          วัดสันติธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านหนองกรด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงค์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9 ไร่ 60 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินเลขที่ 44 และทางสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 51 เป็นที่ว่างเปล่า ที่นา ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินเลขที่ 44,51 และทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับทางสาธารณะ ที่ว่างเปล่า ที่นา ตามโฉนดที่เลขที่ 61 มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ตาม น.ส. 3 เลขที่ 172 เล่มที่ 24 เป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษา

ภาพประกอบ ศาลาธรรมสังเวชวัดสันติธรรม
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมเป็นที่นาและหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถหลังใหม่กว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2509 ศาลาการเปรียญกว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างพ.ศ.2510 ครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฎีสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นตึก 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง อาคารไม้ 3 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถหลังเก่าและมีเจดีย์น้าอุโบสถหลังเก่า วัดสันติธรรม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2320 เดิมเรียก “วัดหนองกรด” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2509 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธศรีมาวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2510 ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2492 มีโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล และสถานีอนามัยของทางราชการตั้งอยู่ที่วัดนี้ด้วย ซึ่งทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์ตามสมควรตลอดมา สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษามีปีละประมาณ 39 รูป สามเณร 2 รูป เจ้าอาวาสที่ทราบมี 4 รูป คือ รูปที่ 1 พระอธิการล้ำ ถึง พ.ศ.2491 รูปที่ 2 พระครูนิมิตรธรรมคุณ พ.ศ.2492-2508 รูปที่ 3 เจ้าอธิการบุญธรรม ธมมธโร พ.ศ.2508-2515 รูปที่ 4 เจ้าอธิการทัน อภิวณโณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2514 เป็นต้นมา
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP