วัดอัมพวัน

          วัดอัมพวัน ตั้งอยู่เลขที่ 86 บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งเป็นวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 2งาน 8 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 1 เส้น 11 วา ติดต่อกับที่ของนางเมือง สุรเขต ทิศตะวันออกยาว 3 เส้น 13 วา 32 ศอก ติดต่อที่ของนางคล้าย แก้วรัตน์ ทิศตะวันตกยาว 1เส้น 10 วา ติดต่อกับที่ดินของนายสะอาด ศรีวรรณ ตาม ส.ค. ๑ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1133 เลขที่ดิน 18 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ดอนสูง อาคารเสนาเสนะต่างๆ มี อุโบสถ สร้าง พ.ศ. 2520 มีกำแพงแก้วโดยรอบ ศาลาการเปรียญกว้าง 18 เมตร ยาว 27 เมตร สร้าง พ.ศ. 2504 สร้างหอสวดมนต์กว้าง15 เมตร ยาว 27 สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2504 มีกุฎิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง

          วัดอัมพวัน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.2462 เดิมเรียกว่า “วัดดอนใหญ่ “ เพราะที่วัดมีลักษณะเป็นที่ดอนใหญ่ ได้รับพระราชทานวิสังคามสีมาวันที่ 5 เมษายน พ..ศ.2517 เขตวิสังคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้พัทธสีมาวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2520 ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2470 มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ที่วัดนี้ด้วย สำหรับพระภิกษุสงฆ์อยู่ จำพรรษามีประมาณ 5 รูป สามเณร 1 รูป เจ้าอาวาสมี 10 รูป รูปที่ 1. พระอาจารย์ ดี ปุญญโชโต พ.ศ. 2470 - 2473
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP