วัดหนองกระทุ่ม

          วัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 12 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 56 ไร่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2528
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP