วัดวังประชานิมิต

          วัดวังประชานิมิต ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๔ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ตั้งเป็นวัดทั้งหมด ๗ ไร่ ๙ ตารางวา วัดวังประชานิมิต สร้างขึ้นมาเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙ และได้จดทะเบียนเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP