การทำไร่องุ่น


          สวนองุ่นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เจ้าของไร่ชื่อ นางจันทา เหมือดไชยสงค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านวังเดื่อ ห่างจากวัดศรีอุทุมพรไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร จำนวนทั้งสิ้น 2 ไร่ 1 งาน


ประวัติ
          แต่เดิมพื้นที่ที่ทำไร่อยู่เป็นพื้นที่นา แต่รายได้ไม่เพียงพอจึงทดลองเปลี่ยนเป็นสวนส้ม ซึ่งก็ทำได้ไม่ดีนัก เพราะเกิดปัญหาน้ำท่วม บังเอิญได้ไปดูไร่องุ่นที่ดำเนินสะดวก นครปฐม เห็นว่ารายได้ดี ประกอบกับพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะปลูกองุ่นได้จึงนำมาทดลองทำ ซึ่งในตอนแรกลงทุนค่อนข้างสูงและดินมีความเป็นกรด เนื่องจากอยู่ใกล้เขาต้องทำการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ปรับปรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำ ไร่องุ่นต้องการน้ำอยู่เสมอ จึงต้องทำการยกร่องเพื่อให้มีน้ำอยู่ทั้งไร่ และมีระบบสปริงเกอร์น้ำฉีดอยู่ ซึ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำจะไม่สามารถทำได้เลย ไร่องุ่นแห่งนี้มีองุ่นทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ องุ่นไร้เมล็ด องุ่นเขียว องุ่นแดง ปลูกสลับคละกันไป สวนแห่งนี้เน้นการดูแลไปในทางชีวภาพนั่นคือ ใช้เคมีอินทรีย์(ปุ๋ยชีวภาพ) เป็นส่วนใหญ่ สารเคมีนั้น แม้จะใช้ก็ใช้เพียงระยะต้นๆของการติดผล จึงสามารถทำให้กินผลได้โดยไม่ต้องล้างปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือความแห้งแล้ง ตามมาด้วยปลวกชอบกัดกินลำต้นองุ่น และไรแดงตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใช้ระยะเวลาประมาณ 14 เดือน อายุการเก็บเกี่ยวนานประมาณ 8 ปี รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาท/ปี ในช่วงที่องุ่นเริ่มโตจะมีการตัดตกแต่งช่อองุ่นเพื่อไม่ให่มีความแน่นจนเกินไป ซึ่งองุ่นที่ตัดออกมานั้น สามารถส่งขายได้ในราคาประมาณกิโลกรัมละ 10 บาท ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ในบริเวณร่องน้ำ คุณจันทายังปลูกผักกระเฉดไว้จำนวนมาก และใต้ต้นองุ่นยังปลูกกระเพรา มะนาว พุ่มเล็กๆไว้ส่งขายอีกด้วย นอกจากไร่องุ่นของคุณจันทาแล้ว ที่หนองกรดนี้ยังมีไร่องุ่นอยู่อีก 2 ไร่ นั่นคือ ไร่ศรีวรรณ์ ของคุณลุงสงบ ศรีวรรณ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 9 บ้านวังเดื่อ ห่างจากวัดศรีอุทุมพรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1กิโลเมตร มีองุ่น 3 สายพันธุ์ คือ องุ่นเขียว องุ่นแดงและองุ่นไร้เมล็ด

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP