หัตถกรรมผักตบชวา

ประวัติความเป็นมา
          บริเวณวัดมีหนองน้ำและผักตบชวามากและวัชพืช ชาวบ้านองค์กรกลุ่มสตรีมีการรวมตัวกันตั้งอยู่บ้านเลขที่ 210 หมู่ 9 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นต่าง ๆ มาเป็นสิ่งประดิษฐ์สวยงาม และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และต่อมาได้ดำเนินการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยใช้วิติดต่อวิทยากรจากอุตสาหกรรม มาทำการการสอน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 50 คน และทำการรวมตัวกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ ณ. ที่ทำการหมู่ 14

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มสมาชิก
          2. ช่วยลดปริมาณของวัชพืชในลำคลอง
          3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ
          4. พัฒนาอาชีพของชุมชน

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
          1. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพของสมาชิก ครอบครัว และชุมชนโดยทั่วไป
          2. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและได้รับ ประโยชน์จากการรวมกลุ่มอย่างเต็มที่
          3. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการดำเนินงานในรูปแบบของกลุ่มด้วยตนเองตามหลัก ประชาธิปไตยและหลักการพัฒนากลุ่ม
          4. ส่งเสริมอาชีพหลักของสมาชิก
          5. จัดบริการด้านปัจจัยการผลิตช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพและส่งเสริมความ มั่นคง รวมกับสวัสดิการคุ้มครองสิทธิและการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
          6. ร่วมมือกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทุกระดับ ตลอดจนร่วมมือกับทางราชการและองค์กร เอกชนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน
          7. กระทำกิจกรรมอื่นใดในบรรดาที่เกี่ยวข้องกัน หรือจัดให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยไม่ขัดกับหลักการของกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง ราชการ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม

สมาชิกประกอบด้วย
          1. นางสังเวียน วิชาธร ประธานกลุ่ม
          2. นางเพ็ญศรี วิสิทธิพร รองประธานกลุ่ม
          3. นางสาวพาฝัน ฤกษ์งาม เลขานุการ
          4. นางเจิดจันทร์ น้อยล้ำ เหรัญญิก
          5. นางวิภา ศรีชมภู ประชาสัมพันธ์
          6. นางบุญศรี พิลึก ปฏิคม
          7. นางสมบูรณ์ พวงมาลัย กรรมการ

การส่งเสริมการตลาด
          1. ส่งเสริมการขายให้กับกลุ่ม
          2.ติดต่อหาตลาดเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในและนอกหมู่บ้าน
          3. นำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเองโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ
          4. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อควบคุมการผลิตให้มีผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย
          5. จัดทำสถิติ เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์
          1. โฟม 2. กระดาษกาว
          3. เข็มหมุด 4. กรรไกร
          5. แลคเกอร์ 6. สารกำมะถัน
          7. เตาอบ 8. ผ้าคลุม
          9. ซิบ 10. สีย้อมกก
          11. ผ้าสีกากี 12. ผักตบชวา
          13. เครื่องประดับที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ลูกประคำดีวัว ฯ

ขั้นตอนการทำ
          1. นำผักตบชวาไปตากแดด 10 วัน
          2. เมื่อครบกำหนดแล้วนำไปแช่น้ำประมาณ 20 นาที
          3. ใช้กรรไกรซอยให้เป็นเส้นเล็ก ๆ
          4. นำไปย้อมสีที่ต้องการ
          5. นำโฟมไปทำเป็นแม่แบบรูปทรงที่ต้องการ
          6. นำกระดาษกาวมาพันเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้ง่าย
          7. สารขึ้นรูปทรงที่ต้องการแล้วนำไปอบสารกำมะถัน ประมาณ 1 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา และช่วยให้สีของผักตบชวาขาวขึ้น
          8. เคลือบเงาด้วยแลคเกอร์
          9. ทำการตกแต่งด้วยอุปกรณ์ เช่น ลูกปัด ริปบริ้น ผ้า ต่าง ๆ ให้สวยงาม
          10. บรรจุหีบห่อ และจำหน่ายต่อไป

ลายสานที่นิยมใช้เป็นส่วนใหญ่
          1. ลายถักเปีย 2. ลายดอกพิกุล
          2. ลายชา 3. ลายแมงมุม
          4. ลายข้าวหลามตัด 5. ลายสอง
          6. ลายสับปะรด 7. ลายดอกแก้ว
          8. ลายเม็ดมะยม

ผลิตภัณฑ์
          1. กระเป๋าสะพาย 3. กล่องใส่กระดาษทิชชู่ 5. กล่องขนาดเล็ก
          2. กระเป๋าถือ 4. ตะกร้า 6. ตะกร้าใส่ขวดไวน์

ราคา / หน่วย
          กระเป๋าสะพาย + กระเป๋าถือ ราคา 150 บาท
          ตะกร้าใส่ขวดไวน์ ราคา 150 บาท
          ตะกร้าจ่ายตลาด ราคา 80 บาท
          กล่องใส่กระดาษทิชชู่ ราคา 60 บาท
          กล่องใส่หวี ราคา 40 บาท
          กล่องอเนกประสงค์รูปหัวใจ ราคา 30 บาท
(หมายเหตุ : ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและความยากของลายที่ใช้สาน)

ผลิตโดย
องค์กรกลุ่มสตรีหัตถกรรมผักตบชวา
         บ้านเลขที่ 210 หมู่ 9 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทร. 056-286-177 , 056-286-018

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP