** ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บุคลากร
สื่อการสอนภาษาไทย
เพชรภาษาไทย
รางวัลเกียรติยศ
กิจกรรมภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนการสอน
LINK ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำ
 
 
อาจารย์กันยา ทับทวี อาจารย์ปทิตตา อินทร์บรรลือ อาจารย์พรทิภา แสงทับทิม
อาจารย์จุฑาพร ขาวพราย อาจารย์ยุวรี วรฤทธานนท์ อาจารย์รัตนาภรณ์ คงดี
อาจารย์วิมนตรี เจริญศิลป์ อาจารย์สมจิต ดาววีระกุล อาจารย์สมจิตร พิมพ์พันธุ์
อาจารย์สุรินทร์ ช่างเภา อาจารย์อำนาจ สัลลวิทย์ อาจารย์เลขา ชาตะวัฒนะ
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 
SITEMAP