** ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บุคลากร
สื่อการสอนภาษาไทย
เพชรภาษาไทย
รางวัลเกียรติยศ
กิจกรรมภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนการสอน
LINK ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำ
 
 
คณะผู้จัดทำ
นาย ชาติชาย รอดวิหก

นาย ณัฐกิตณ์ อ่องยิ้ม

 

นางสาว เสาวลักษณ์ ผ่องแผ้ว
นางสาว จันจิรา ประดิษฐ์ขำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ชัยมงคล เทพวงษ์
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 
SITEMAP