สภาพทั่วไป

 

 

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอไพศาลีมาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ของอำเภอไพศาลี 5 ตำบล ดังต่อไปนี้

        ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังน้ำลัด และตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
        ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสำโรงชัย และ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

 

นอกจากนี้ ตำบลไพศาลีมีเส้นทางคมนาคมใช้ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

        1. เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3004 จากจังหวัดนครสวรรค์ - อำเภอไพศาลี - ตำบลวังพิกุล จังหวัดเพชรบูรณ์
        2. เส้นทางหลวงชนบท อำเภอไพศาลี – บ้านหนองไผ่ ตำบลสำโรงชัย ระยะทาง 7 กิโลเมตร
        3. เส้นทางหลวงชนบท อำเภอไพศาลี – บ้านเนินทอง ระยะทาง 18 กิโลเมตร
        4. เส้นทางหลวงชนบทบ้านเขาธรรมบท – ตำบลวังน้ำลัด
        5. เส้นทางลาดยาง ตำบลไพศาลี – เขาปูน เชื่อมต่อตำบลวังข่อย

มีพื้นที่ประมาณ 98.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,289 ไร่

 
   

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
 
SITEMAP