บุคคลดีเด่น

ชื่อ นายแสงศร แสนศิริ อายุ 72 ปี
ที่อยู่ 73/6 ม.1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
ประวัติการศึกษา จบนักธรรมชั้นโท
ประวัติการทำงาน องค์กรเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินไพศาลี จำกัด
ความสามารถพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้
รางวัลที่ได้รับ  1. ได้รับรางโล่ระดับประเทศ ด้านการประสานงานในปี 2540
                     2.ได้รับรางวัลมูลนิธิของ ไชยงค์ ชูชาติ ในปี 43
กิจกรรมที่ร่วมในชุมชน เป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ,ดำเนินการเกี่ยวกับเกษตรกร, กรรมการศึกษาโรงเรียนวังข่อย
ข้อคิดเห็นของชาวบ้าน รู้สึกดีและยินดีด้วยกับรางวัลที่เขาได้รับ และอยากให้เขาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกษตร ให้ชาวบ้านต่อไปชื่อ นางอัมพร ยอดวิเศษ อายุ 45 ปี
ที่อยู่ 13/8 ม.3 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครสวรรค์ วิชาเอกภาษาไทย
ประวัติการทำงาน ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ ในวันที่ 1 มิ.ย. 2527 ที่โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.กับจุ อ.บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ ปัจจุบัน รับราชการครูที่ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อ. ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ความสามารถพิเศษ นักกีฬา นักร้อง งานทางการเงิน
รางวัลที่ได้รับ ผลงานวิชาการ ได้รับการประเมิน กำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กิจกรรมที่ร่วมในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลต่างๆของชุมชน
ข้อคิดเห็นของชาวบ้าน เป็นครูที่ดีสอนนักเรียนด้วยความตั้งใจ เสียสละทั้งเวลาและเงินทอง เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้และ ช่วยเหลือชาวบ้าน เมื่อไปขอความช่อวยเหลือหรือปรึกษา


ชื่อ นายบุญส่ง ยอดวิเศษ อายุ 50 ปี
ที่อยู่ 13/8 ม.3 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน รับราชการครูที่ โรงเรียนอนุบาลไพสาลี เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2520 จนถึงปัจจุบัน
ความสามารถพิเศษ นักเขียน นักกีฬา นักร้อง
รางวัลที่ได้รับ ได้รับการประเมิน กำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ระดับ 8)
กิจกรรมที่ร่วมในชุมชน เทศกาลสำคัญของชุทชน
การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
การประสานงานความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้
ข้อคิดเห็นของชาวบ้าน เป็นครูที่มีความตั้งใจสอนนักเรียน นักเรียนประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี เป็นครูเก่าแก่สอนมานาน เป็นที่รักของลูกศิษย์ ให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมแก่ชาวบ้าน
 
   

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
 
SITEMAP