หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อาชีพ
โบราณสถาน
หน่วยงาน
แนะนำร้านอาหาร
โรงเรียนในชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้จัดทำ
 
อาชีพในท้องถิ่น

-ทำไร่มะลิ

-นาข้าว

-ไร่อ้อย

-ไร่ข้าวโพด

   
     
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP