สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลบางม่วง
สภาพทั่วไป

1. ที่ตั้ง ตำบลบ่างม่วงตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงติดกับเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ 6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
        ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านมะเกลือ
        ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลวัดไทรย์
        ทิศตะวันออก ติอต่อกับตำบลบึงเสนาท
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลวัดไทร์และตำบลบ้านแก่ง
2. เนื้อที่ ตำบลบางม่วงมีเนื้อที่ตำบลทั้งหมด 23.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,812.5 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 3.17 ของพื้นที่อำเภอ

3. ภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนที่มากับน้ำจากแม่น้ำปิง พื้นที่เป็นแอ่ง ที่ราบมีลักษณะเป็นสันริมน้ำ ทางด้านตะวันตก ด้านใต้ และด้านตะวันออกของตำบลลาดลงสู่พื้นที่ราบลุ่มทางตอนกลางและเหนือของตำบล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไป ที่สำคัญได้แก่ บึงพระซึ่งปัจจุบันประชาชนได้อาศัยนำจากบึงนี้ใช้ในการเกษตรบางส่วน ตำบลบางม่วงมีพื้นที่ตำบลด้านตะวันตกและด้านใต้ติดต่อกับแม่น้ำปิง จากแม่น้ำสายนี้จะมีคลองซอยหลายสายแยกเข้าสู่ตอนกลางของตำบล ส่วนใหญ่ไปสิ้นสุดที่ หนอง บึงต่างๆที่มีอยู่ในตำบล
4. จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้า
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 12 หมู่บ้าน
ได้แก่หมู่ที่ 1-12
     หมู่ที่ 1 บ้านยางงาม
    หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง
    หมู่ที่ 3 บ้านบางม่วง
    หมู่ที่ 4 บ้านบางม่วง
    หมู่ที่ 5 บ้านคุ้งวารี
    หมู่ที่ 6 บ้านคุ้งวารี
    หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตาเทพ
    หมู่ที่ 8 บ้านดอนดู่
    หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคล้า
    หมู่ที่ 10 บ้านนาพงษ์
    หมู่ที่ 11 บ้านนิเวศพัฒนา
    หมู่ที่ 12 บ้านเทพสามัคคี
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP