สถานที่สำคัญของตำบลบางม่วง

          สถานที่สำคัญของตำบลบางม่วงมีหลายแห่งเช่น วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ
ในตำบลบางม่วงมีวัดจำนวน 3 แห่ง คือ วัดยางงาม วัดนิเวศวุฒิธารามซึ่งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง วัดเทพสามัคคีธรรม หมู่ที่ 12 ของตำบลบางม่วง
วัดทั้งสามแห่งมีความสำคัญต่อผู้คนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากซึ่งดูได้จากการมาทำบุญของประชาชนในวัดพระใหญ่หรือวัดพระธรรมดาจะมีประชาชนจำนวนมากมาทำบุญ
                    นอกจากวัดแล้วโรงเรียนก็เป็นสถานที่สำคัญอีกอย่างในตำบลบางม่วงมีโรงเรียน 3 แห่ง คือโรงเรียนวัดยางงาม โรงเรียนคุ้งวารี และโรงเรียนนิเวศวุฒิธาราม
โรงเรียนคุ้งวารี และโรงเรียนวัดยางงามเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนโรงเรียนนิเวศวุฒิธารามเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP