หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว
มรดกวัฒนธรรม
โบราณสถาน
สถานที่สำคัญของชุมชน
โรงเรียนของชุมชน
ทำเนียบผู้บริหารตำบลบ้านมะเกลือ
ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานของชุมชน
บุคคนดีเด่นในท้องถิ่น
อาชีพท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
คณะผู้จัดทำ
 
โบราณวัตถุ โบราณสถาน

มีโบราณสถานที่เก่าแก่ คือ วัดท่าพระเจริญพรต ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่พิกัด 47 PTT 162462 (แผนที่ทหารระหว่างที่ 5040 แผ่นที่ 4 ลำดับชุด L 7017 พิมพ์ครั้งที่ 1 RT SD มาตราส่วน 1: 50,000) ริมแม่น้ำปิงทางฝั่งตะวันออก ภายในวัดมีปูชนียสถานประกอบด้วยอุโบสถมีบานแกะสลักสวยงามมณฑปโบราณ 3 หลังจัตุรมุขเป็นศิลปะร่วมสมัย และมีเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญหลังเก่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ศาลาการเปรียญหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หอสวดมนต์เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 3 มุข สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น อาคารสำนักงานมูลนิธิวัดท่าพระเจริญพรตอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สำนักงานศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กุฏิสงฆ์ 17 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิกัมมัฎฐาน 20 หลัง

ภาษาและวรรณกรรมประชาชนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และใช้ภาษาบาลีในการทำพิธีกรรมต่าง ๆ
ศาสนาพิธีมีการทำพิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานศพ ฯลฯ
อีกองค์หนึ่ง ซึ่งเล่าสืบกันมาว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงให้สร้าง ตั้งแต่ยังทรงครองหัวเมืองเหนือที่เมืองพิษณุโลก ตั้งอยู่ทางทิศใต้เยื้อง ๆ ด้านหน้าอุโบสถ และเจดีย์รายขนาดเล็กตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านข้างมณฑปมี 9 องค์ ด้านหลังวัดด้านทิศตะวันออกเป็นสวนป่าสำหรับปฏิบัติธรรม และฌาปนสถาน


ความเป็นมา วัดท่าพระเจริญพรต เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเดิมเรียกวัดบ้านมะเกลือ ตรงตามชื่อหมู่บ้าน (เพราะบริเวณโดยรอบบ้านแต่เดิมเป็นดงต้นมะเกลือ) สร้างเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.1943 ในรัชสมัยพระรามราชาธิราช (พ.ศ. 1938 – 1952) ซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย ติดต่อสมัยกรุงศรีอยุทธยาตอนต้น รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.1953
สุโขทัยตอนปลาย ติดต่อสมัยกรุงศรีอยุทธยาตอนต้น รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.1953
อีกองค์หนึ่ง ซึ่งเล่าสืบกันมาว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงให้สร้าง ตั้งแต่ยังทรงครองหัวเมืองเหนือที่เมืองพิษณุโลก ตั้งอยู่ทางทิศใต้เยื้อง ๆ ด้านหน้าอุโบสถ และเจดีย์รายขนาดเล็กตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านข้างมณฑปมี 9 องค์ ด้านหลังวัดด้านทิศตะวันออกเป็นสวนป่าสำหรับปฏิบัติธรรม และฌาปนสถาน
ความเป็นมา วัดท่าพระเจริญพรต เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเดิมเรียกวัดบ้านมะเกลือ ตรงตามชื่อหมู่บ้าน (เพราะบริเวณโดยรอบบ้านแต่เดิมเป็นดงต้นมะเกลือ) สร้างเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.1943 ในรัชสมัยพระรามราชาธิราช (พ.ศ. 1938 – 1952) ซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย ติดต่อสมัยกรุงศรีอยุทธยาตอนต้น รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.1953

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Medium Size
จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
SITEMAP